Our Building 2010-14


bina_outside_1
bina_outside_2
bina_outside_3
bina_1_1
bina_1_2
bina_1_3
bina_1_4
bina_2_1
bina_2_2
bina_2_3
bina_2_4
bina_3_1
bina_3_2
bina_3_3
bina_3_4
bina_3_5
bina_4_1
bina_4_2
bina_4_3
bina_4_4
bina_4_5
bina_4_6
bina_4_7
bina_5_1
bina_5_2
bina_5_3
bina_5_4
bina_5_5
bina_5_6
bina_g_1
bina_g_2
bina_g_3
bina_t_1
bina_t_2
bina_t_3
bina_t_4
bina_t_5

© Julie Upmeyer, Anne Weshinskey 2016